meaklong
     

map

Map

link1

link3

link4

link5

link2

link7

 

 

  ความเป็นมาของโครงการ
 


ความเป็นมาของโครงการ

     กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคมมีแผนงานพัฒนาระบบ Logistics เพื่อพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการขนส่ง  ให้มีประสิทธิภาพคุณภาพและทันเวลาสามารถรองรับการขยายตัว

ของเศรษฐกิจ เพื่อเชื่อมโยงจากแหล่งการผลิตไปสู่ตลาดการค้า รวมทั้งการลดต้นทุนขั้นตอนของ

การกระจายสินค้า จึงได้พิจารณาโครงข่ายทางหลวงชนบทที่มีความสำคัญ  และเป็นเส้นทางใน

การขนส่งสินค้าเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม โดยจะก่อสร้างถนนต่างๆ ที่เป็นเส้นทาง ลัดทาง

เลี่ยงเมือง เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายให้สมบูรณ์

   อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 กรมทางหลวง

ชนบท จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนสายนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง

สินค้าและพัสดุภัณฑ์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าอีกทั้งเป็นการขยายโครงข่าย

คมนาคมให้สมบูรณ์ทั่วถึง ทำให้สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น


รูปตัดแสดงรายละเอียดถนนโครงการ

  ลักษณะโครงการ

     โครงการก่อสร้างถนนสายเชื่อม ทล.1129-ทล.1098 เป็นถนนที่มีเขตทางกว้าง 60 ม.

โดยแยกจาก ทล.1129 กม.ที่44+450(จุดเริ่มต้นโครงการ กม.0+000)บริเวณบ้านสันทราย

กองงาม ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน  แนวถนนไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไปบรรจบกับ

ทล.1098  กม.ที่ 14+580 (จุดสิ้นสุดโครงการ) บริเวณบ้านท่าข้าวเปลือก ต.ท่าข้าวเปลือก

อ.แม่จัน ตัวถนนขนาด 4 ช่องจราจร แบ่งแยกทิศทางช่องจราจรกว้าง 3.50 ม.ไหล่ทางด้าน

นอกกว้าง 2.5 ม.ไหล่ทางด้านในกว้าง1.50ม.ระยะทาง 14.550 กม.

    

  การดำเนินการก่อสร้างโครงการ

    เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 กรมทางหลวงชนบทได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้าทิพากร-อิ้งทงกี่

เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างถนนสายเชื่อม ทล. 1129 - ทล.1098 อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

รวมระยะทาง 14.550 กิโลเมตร

      - วงเงินก่อสร้างตามสัญญา   809,850,000.00 บาท

      - เริ่มต้นสัญญา          วันที่ 22 กันยายน 2554

      - สิ้นสุดสัญญา           วันที่  9 มีนาคม 2555  

      - ระยะเวลาก่อสร้าง       900 วัน    

      - ได้รับขยายสัญญาตาม มติ ครม.อีก 180 วัน รวมเป็น 1,080 วัน       

      - วันสิ้นสุดสัญญา        วันที่ 5 กันยายน 2557